MENU
Aula_close Layer 1

Heldagsafdelingen

Målgruppe 

I Heldagsafdelingen på Korup Skole går der ca. 70 dejlige og nysgerrige børn og unge fra Odense Kommune fordelt i hhv. et børnemiljø og ungemiljø svarende til 0. – 10. klassetrin. Vi har masser af spændende værkstedsfag og åben skole/udeskole, som gør vores børn glade.

Heldagsafdelingen er et skoletilbud til elever med generelle indlæringsvanskeligheder, heraf nogle med funktionsnedsættelser af forskellig karakter og i forskelligt omfang; derfor er elevernes behov for støtte og særlige hensyn også forskellige. Vi har eksisteret siden 2003, og har derfor stor erfaring. Den psykologfaglige vurdering og visitation til Heldagsafdelingen varetages af Specialpædagogisk Rådgivning/PPR.

Eleverne i vores Heldagsafdeling har gode muligheder for læring, da pædagogikken og det faglige niveau tilpasses elevens styrkesider og kompetencer. I mange situationer har vores elever stor glæde af samvær og aktiviteter sammen med Korup Skoles øvrige elever, f.eks. i forbindelse med fælles morgensang, musical, luciaoptog, diverse højtider, OL, leg og frikvarterer.

Derudover deltager nogle af vores elever i et eller flere fag/valgfag i almendelen, og ikke sjældent går de ældste elever til eksamen i udvalgte fag.    

En gang om året revurderer vi hvert enkelt barns skoleplacering, da vi ønsker at sikre os, at barnet er velplaceret og modtager det rigtige skoletilbud. Dette sker i samarbejde med PPR, klasseteamet og afdelingsleder.

Fysiske rammer

Heldagsafdelingen på Korup Skole er placeret i bygninger i forlængelse af almendelen. Vi har således ikke langt at gå, når vi skal lave noget på tværs af afdelingerne.

I hvert klasselokale er der mulighed for at samle hele klassen, men også at opdele lokalet i mindre rum, hvilket giver mulighed for at undervise i mindre grupper. Vi har projektorer og pc’er i alle klasser.

Udendørsarealerne varierer fra en lille atriumlignende gård med gynger for de mindste, til en større fælles legeplads samt skaterbane, mooncarbane, parkourbane og nærliggende skovområde. I idrætstimerne benytter vi ofte de moderne faciliteter i Korup Kultur og Idrætscenter ved siden af skolen.

Personale

Personalet består af 12 dygtige lærere og 12 dygtige pædagoger samt en inklusionsvejleder. Derudover arbejder vi tæt sammen med skolens psykolog, ergo- og fysioterapeut, sundhedsplejerske samt andre relevante fagfolk. I hvert klasseteam er der 5-6 personaler bestående af både pædagoger og lærere. 

Hver enkelt elev har en primær kontaktperson, som også er den, der arbejder tættest sammen med hjemmet. Vi kommunikerer som udgangspunkt via ForældreIntra men også telefonisk. Elevens kontaktbog er elektronisk, og bruges til gensidig orientering og videndeling mellem hjemmet og skolen.

Et tværprofessionelt forum bestående af afdelingsleder, inklusionsvejleder, psykolog samt fysio-og ergoterapeut drøfter to gange årligt sammen med klasseteamet det enkelte barns udviklingsmuligheder. Heldagsafdelingens ledelse består af afdelingens leder, som også er en del af almenskolens samlede pædagogiske ledelse.

Organisering

Heldagsafdelingen består af to klasser i børnemiljøet og to klasser i ungemiljøet. Der er ca. 15 elever i hver klasse. De enkelte klasser kan yderligere opdeles i mindre grupper, som sammensættes ud fra børnenes faglige kompetencer og funktionsniveau.

Afdelingen holder åbent fra kl. 8.00 til kl. 16.00 på alle skoledage. Elever i det ældste ungemiljø går i skole til kl. 15.00 hver dag. De yngste elever har en lidt kortere skoledag end de ældste, men for ALLE elever gælder det, at der tilbydes pasning til kl. 16.00 alle dage. Behov for pasning aftales med hjemmet.

Undervisning og værksteder

Undervisningen tilrettelægges og udføres af såvel lærere som pædagoger, og tilgodeser den enkelte elevs faglighed, men også elevens sociale og personlige trivsel. På den elektroniske læringsplatform MinUddannelse (uni-login kræves) kan du læse om fælles og individuelle læringsmål i de forskellige fag og klasser. Alle klasser har en ugentlig fordybelsesdag, hvor man kan fordybe sig i et fag/tema o.lign. Det er også på fordybelsesdagen, at mange elever tager på ekskursioner ud af huset.

Foruden den fagfaglige undervisning tilbyder vi også forskellige værksteder, hvor eleverne blandes på tværs af klasser i hhv. børnemiljø og ungemiljø. Vi tilbyder bl.a. yoga, mindfulness, hesteassisteret læring, engelsk, musik, billedkunst, madkundskab, ude-skole og medier. Derudover har vi mulighed for at give elever særligt tilrettelagte forløb indenfor sprog og kommunikation og low arousal.

Åben skole og udeskole

Vi har i de seneste år udviklet en skoleprofil, som, vi ønsker, skal baseres mere på udeskoledidaktik og -praksis sammen med et øget fokus på bevægelse i undervisningen. I det daglige oplever vi, at udeskole og mere bevægelse gør noget godt for vores elever.

Det er vores erfaring, at flere elever kan inkluderes i et ude- undervisningsmiljø, hvor rammerne giver mere plads til at være sammen, men også til at søge eget selskab, når der er behov for det. Vi bruger forskellige metoder til at fange elevernes opmærksomhed og derved opnå læring. Der er en god vekselvirkning mellem teori og praksis og mellem inden- og udendørsaktiviteter.

Eleverne i heldagsafdelingen kan f.eks. arbejde med emner, hvor begreberne gøres håndgribelige og nærværende i forhold til deres livsverden. Vi undersøger og eksperimenterer med fagene udenfor.

Social træning

Glade børn og positive fællesskaber er noget, vi vægter højt. I Heldagsafdelingen arbejder vi med børnenes sociale færdigheder og udvikling. Social træning handler om at styrke elevernes sociale færdigheder både personligt og i samspil med andre – noget som kommer eleverne til gavn i dagligdagen og ved arrangementer som f.eks. den årlige heldagsudflugt og lejrskoleophold.

Pædagogik og trivsel

For at sikre høj trivsel hos vores elever, arbejder vi med low arousal (lav ophidselse), som er en konfliktnedtrappende tilgang til problemskabende adfærd. Vi ønsker at reducere potentielle konflikt-triggere omkring barnet – f.eks. at vi tager hensyn til barnets sanseforstyrrelser eller kognitive funktioner, som kan påvirke barnets oplevelse af situationen.

Forudselighed og faste rammer

I Heldagsafdelingen imødekommer vi dagligt elevernes behov for forudsigelighed og struktur. Vi er systematiske omkring kommunikationen, som understøttes visuelt og konkret for at sikre alle elever et selvstændigt overblik og mulighed for at forstå, planlægge og forudse samt øve indflydelse på væsentlige begivenheder i deres dagligdag.

Forældresamarbejdet

Et tæt og konstruktivt skole-hjem-samarbejde påvirker elevens trivsel positivt. Derfor er rettidig kommunikation og videndeling mellem skolen og hjemmet afgørende. Vores primære kommunikationskilde er ForældreIntra og elevens elektroniske kontaktbog.

Der afholdes en skole-hjem-samtale i efteråret og en behovssamtale i foråret. Derudover afholdes der et fælles forældremøde samt et par sociale og meget hyggelige arrangementer i heldagsafdelingen.

Da vi har mange samarbejdspartnere omkring vores børn i heldagsafdelingen, afholdes der jævnligt status-, opfølgnings- og netværksmøder.

Der vil altid være mulighed for at afholde et møde, hvis der skulle opstå behov derfor.

Samarbejde med heldagsafdelingen på Sanderumskolen

Fra skoleåret 2017-18 har vi haft et et samarbejde med heldagsafdelingen på Sanderumskolen. Vi vil udnytte det faktum, at vi er to afdelinger tæt på hinanden med samme opgave. Vi vil bruge hinanden som partnere til at skabe refleksion over vores organisering og praksis, og vi vil sikre høj kvalitet. Processen er under stadig udvikling. 

Transportmuligheder

Der kan søges om elevbefordring på Odense Kommunes hjemmeside - se link her.

Mobilregler

Det er tilladt at medbringe sin mobiltelefon, men den låses inde af personalet i skoletiden - medmindre den skal bruges i undervisningen. Vi henstiller til, at alle forældre støtter positivt op omkring dette og klassens regler generelt.

Kost og hvile

Udhvilede og mætte børn lærer bedst. Det er ikke muligt at købe mad på skolen. Det er derfor vigtigt, at alle elever har en sund madpakke og frugt med hver dag.