MENU
Aula_close Layer 1

Værdier

Korup Skole er en folkeskole, så folkeskolelovens formålsparagraf  er skolens vision:

§ 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.

Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

Folkeskolens mål er i forbindelse med folkeskolereformen blevet præciseret til, at folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Samtidig skal folkeskolen mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater samt øge elevernes trivsel.

Kerneopgave

Skolens medarbejdere har i foråret 2014 formuleret følgende kerneopgave.

Vi vil skabe et læringsrigt, trygt og relationsfremmende miljø, som vi er stolte af. Når vi arbejder med kerne-opgaven:
•    Tager vi udgangspunkt i den enkelte elevs kompetencer og potentialer
•    Bygger vi fællesskaber som ramme om de faglige og sociale aktiviteter.

Vores fælles professionelle tilgang – det vi kan regne med fra hinanden:
•    Vi tager fælles ansvar
•    Vi udviser inspirerende engagement
•    Vi er nysgerrige
•    Vi er åbne
•    Vi vil udvikle
•    Vi er omstillingsparate

Elevsyn

På Korup Skole tror vi på, at alle elever deltager så godt, de kan. Nogle skal støttes mere end andre. At skabe et inkluderende læringsfællesskab er en forudsætning for at skolen lykkes. Vi arbejder ud fra, at elever lærer bedst, når de trives både personligt, socialt og fagligt.

Faglig trivsel

Vi arbejder ud fra, at elever lærer bedst, når de arbejder med opgaver, der for den enkelte elev er udfor-drende og overkommelige.
Vi arbejder ud fra, at eleverne lærer bedst, når de kender til læringsmål og indhold for undervisningen.

Social trivsel

Vi arbejder ud fra, at elever lærer bedst, når de indgår i konstruktive læringsfællesskaber med klassekam-merater, personale og familie.
Vi arbejder ud fra, at elever lærer bedst, når de bidrager til, at de selv og andre har det godt.

Personlig trivsel

Vi arbejder ud fra, at elever lærer bedst, når de tror på sig selv og egne muligheder og evner, hvor de har mentalt overskud til at mestre glade og svære følelser og personlige udfordringer.
Vi arbejder ud fra, at elever lærer bedst, når de er i low-arousal med fagligt, socialt og personligt overskud.

Samarbejdssyn

På Korup Skole er trivsel og læring en fælles opgave. Vi hjælper hinanden, så ingen står alene med pro-blemer eller opgaver. Vi siger til, når vi skal have hjælp eller sparring.
Når vi hjælper hinanden kan det være mere eller mindre systematiseret. Vi lader os fx inspirere af tanker bag coteaching, aktionslæring og low arousal-pædagogik. Det, der er vigtigt, er, at der bliver handlet, når der er behov for det.

Når vi planlægger skoleåret, sikrer vi os, at der er ressourcer til at sætte ind, når det bliver nødvendigt.
På Korup Skole er vi fælles om at udvikle vores didaktik og pædagogik. Vi har et metodefællesskab, hvor vi balancerer mellem frihed for den enkelte medarbejder og en fælles tilgang, som et udgangspunkt for samarbejdet. Vi finder pragmatiske løsninger og lader os gerne inspirere af teori og gode idéer fra kolleger.